Naam:
Stichting NKV-gebouw

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN):
0059.35.118

Contactgegevens:
Stichting NKV-gebouw
Ruusbroeclaan 113
5702 AW Helmond

Telefoon: 0492-533372
Email: info@nkv-gebouw.nl

Bestuurssamenstelling:
Annelies Boetzkes, voorzitter
Chris Warmerdam, secretaris en penningmeester
Leo Litjens
Jan Verkuilen
Ietje de Bresser

Bestuursbevoegdheid
 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkt maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met een drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden
 3. Het bestuur kan met algemene stemmen volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Beleidsplan:
Het periodiek in behandeling nemen, en indien aan de voorwaarden wordt voldaan, toekennen van subsidies.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling:
Het ondersteunen van het ontplooien van humanitaire, sociale en maatschappelijke activiteiten in Helmond door instellingen, groepen, verenigingen en individuen uit Helmond subsidies te verstrekken waarmee deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

De stichting heeft geen winstoogmerk bij het uitvoeren van haar activiteiten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Van iedere aanvraag wordt een nader onderzoek ingesteld. De aanvrager voor een financiële bijdrage wordt uitgenodigd om een nadere toelichting te geven. Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt voor de overige bestuursleden en voorzien van advies. In een reguliere bestuursvergadering neemt het bestuur een besluit of men wel of niet een financiële bijdrage zal verlenen.
De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht van het bestuur of een aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Indien een aanvraag wordt afgewezen worden de argumenten hiervoor kenbaar gemaakt bij de aanvrager. Als een aanvraag wordt toegewezen, wordt in de bevestiging aangegeven aan welke voorwaarden voldaan moet worden om de subsidie te ontvangen

In 2019 hebben wij o.a. subsidies verstrekt aan:
 • Heemkundekring Helmont
 • Werkgroep Buurtpreventie Apostelwijk
 • Harmonie Amicitia
 • Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond
 • Stichting Lambertus Concerten
 • Senioren Vereniging Helmond West
 • KBO St. Lucia
 • Accordeonvereniging Accordeana
 • Stichting Variété-Show Jacona


Financiële verantwoording:
De financiële administratie wordt ieder jaar gecontroleerd door ABAB Accountants en zij maken ook een financieel jaarverslag op over het afgelopen jaar. Dit verslag moet worden goedgekeurd door het bestuur.

De balans, de staat van baten en lasten en de toelichting zijn als bijlage opgenomen op onze website.