Uitgangspunten

 • aanvragen hebben in principe betrekking op activiteiten binnen Helmond
 • aanvragen mogen geen betrekking hebben op gebreken van gebouwen (dus geen verbouw, herbouw en renovatie)
 • aanvragen dienen ten doel te komen aan de doelstelling van onze stichting
 • subsidies worden in principe jaarlijks (52 weken) éénmalig verstrekt
 • uitbetaling geschiedt alleen uit de rentebaten
 • een financiële bijdrage wordt alleen verstrekt als het niet mogelijk is geweest om het op een andere manier te financieren
 • het bestuur verstrekt in principe geen volledige financiering


Aanvragen van subsidie

 • een verzoek tot het verlenen van een subsidie moet men schriftelijk indienen bij de secretaris
 • in het ingediende verzoek moet duidelijk vermeld staan wat men met de eventueel te ontvangen subsidie wenst te doen
 • een verzoek kan men het gehele jaar indienen
 • van iedere aanvraag wordt een nader onderzoek ingesteld
 • de aanvrager voor een financiële bijdrage kan uitgenodigd worden om een nadere toelichting te geven en daarna neemt het bestuur een besluit of men wel of niet een financiële bijdrage zal verlenen
 • de aanvrager ontvangt schriftelijk bericht van het bestuur of een aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Indien een aanvraag wordt afgewezen worden de argumenten hiervoor kenbaar gemaakt bij de aanvrager
 • als een aanvraag wordt toegewezen, wordt in de bevestiging aangegeven aan welke voorwaarden voldaan moet worden om de subsidie te ontvangen
 • het streven is dat een aanvraag maximaal drie maanden in behandeling is


Uitbetaling van subsidies

 • uitbetaling vindt pas plaats na overlegging van kwitanties en rekeningen
 • uitbetaling vindt het gehele jaar plaats
 • voorfinanciering vindt bij hoge uitzondering plaats. Deze uitbetaling zal rechtstreeks geschieden aan de crediteur van de aanvrager. Er dient wel een officiële offerte of rekening te worden overlegdSchenkingsrecht

Stichting NKV-gebouw is door de belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling. Uitkeringen die wij doen zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Wij adviseren u hieromtrent nadere informatie in te winnen bij de belastingdienst.